tấm lắng lamen (lamella)

Công Trình Trung Tâm Y Tế Dự Phòng

HÌNH ẢNH DỰ ÁN CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG