tấm lắng lamen (lamella)

luu-vuc-nuoc Lưu Vực Nước Đầu Nguồn - Tấm Lắng Lamen (Lamella)

Đầu nguồn là một khái niệm rất quan trọng đối với các kỹ thuật viên nước và nước thải. Lưu vực sông, một...

nguon-nuoc Nguồn Nước Cấp - Tấm lắng Lamen (Lamella)

Tổng lượng nước trên thế giới gần như không đổi. Ước tính có khoảng 370.000 nghìn tỷ gallon, 97% trong số đó là...

xu-ly-nuoc Nước Và Xử Lý Nước - Tấm Lắng Lamen (Lamella)

Trong các nhà máy xử lý nước lấy từ nguồn (giếng, suối, sông, ao và hồ) được thông khí và thêm hóa chất để hỗ...